Twórcze Przedszkole

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Twórcze Przedszkole
Email Drukuj PDF

Znalezione obrazy dla zapytania grafika zołnierzZnalezione obrazy dla zapytania grafika zołnierz

 

Wizyta uczniów klasy mundurowej II A

Zespołu Szkół Techniczno-informatycznych w Elblągu-

podsumowanie kolejnego tygodnia Projektu

El-Przedszkolaka, tygodnia Moro.

Dziękujemy za piękne spotkanie!

 

 

Dzień Przedszkolaka

Email Drukuj PDF

DZIEŃ  PRZEDSZKOLAKA

STARSZAKI TEŻ ŚWIĘTOWAŁY

W BAŻANTRARNI


W poszukiwaniu darów jesieni,

pierwszych oznak jesieni,

spacerze wzdłuż rzeczki oraz zabaw na polanie

mile spędziliśmy czas.


 

Poprawiony: czwartek, 22 września 2016 15:20
 

Dzień przedszkolaka - Bażantarnia

Email Drukuj PDF

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA


BAŻANTARNIA

 

 

 

 

ZABAWY I OBSERWACJE PRZYRODNICZE W OGRODZIE

Email Drukuj PDF

ZABAWY I OBSERWACJE PRZYRODNICZE W OGRODZIE

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 21 września 2016 16:49
 
Email Drukuj PDF

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 8 W ELBLĄGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W PRZEDSZKOLU NR 8 W ELBLĄGU

TEL.: 55 625-80-40

DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy

Główny księgowy w Przedszkolu nr 8, ul. Bema 9, 82-300 Elbląg

 1. Komórka organizacyjna

Główny księgowy

Informacja: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2016r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu, czas pracy – 4 godzin dziennie, tj. 20 godzin tygodniowo w 5 dniowym tygodniu pracy, termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2016 r.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 1. Wykształcenie
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości,
Wymagania niezbędne
 • niekaralność za przestępstwa: popełnione umyślnie, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Prawa Pracy, Karty Nauczyciela, Zamówień Publicznych,
 • wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów księgowych firmy Wolters Kluwer w ramach linii oprogramowania Progman: Finanse, Kadry, Płace, Wyposażenie, płatnika ZUS, bankowości elektronicznej, Pakiet MS Office)
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • znajomość rozliczania funduszy unijnych,
 • dobry stan zdrowia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista, samodzielność i umiejętność organizowania pracy.
Doświadczenie zawodowe
 • doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1)            opracowuje i analizuje plany i budżet finansowy,

2)      prowadzi karty dochodów i wydatków,

3)      prowadzi  księgi  inwentarzowe i kartoteki  materiałowe,

4)            prowadzi obsługę finansowo – księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

5)            sprawdza dokumenty finansowe pod względem formalnym i rachunkowym,

6)            dekretuje  dokumenty, kontroluje  pod względem prawidłowości ich sporządzenia,

7)            terminowo  dokonuje  rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)            prowadzi pełną dokumentację związaną z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników oraz imiennych kart wynagrodzeń,

9)            prowadzi rejestry zakupu i sprzedaży,

10)        przestrzega terminów wypłat,

11)        prowadzi księgowość syntetyczną i analityczną,

12)        prowadzi księgowość analityczną dochodów, wydatków i kosztów oraz analityczną księgowość rachunków, materiałów nietrwałych w użytkowaniu, środków trwałych, sum depozytowych,

13)        comiesięcznie uzgadnia księgowość analityczną z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym,

14)        sporządza sprawozdania: budżetowe, finansowe, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz pozostałe do organów zewnętrznych tj.: US, ZUS, GUS i organów wewnętrznych

15)        uzgadnia salda z dłużnikami i wierzycielami,

16)        sporządza przelewy dotyczące potrąceń z wynagrodzeń,

17)        sprawdza raporty kasowe,

18)        rozlicza z pobranej i wypłacanej gotówki,

19)        prawidłowo i terminowo rozlicza inwentaryzację składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

20)        opracowuje  projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia księgowości,

21)        wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny.
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

10.  Referencje z poprzedniego miejsca pracy.

11.  Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Uwagi dodatkowe:

 • § Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 tekst jednolity) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • § Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowe), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2135 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11. 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 tekst jednolity).
 • § Warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie przez niego wymogów formalnych określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie przedszkola lub przesłać pocztą na adres:

Przedszkole Nr 8

ul. Bema 9

82-300  Elbląg,

w terminie od 11 lipca 2016 r. do 25 lipca 2016 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Przedszkolu Nr 8 w Elblągu ” w terminie do 25.07.2016 r.

 

 • § Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • § Złożonych dokumentów Przedszkole Nr 8 nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
 • § Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Przedszkola Nr 8 www.przedszkole8.elblag.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu www.umelblag.pl
 • § Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 625-80-40
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/html/users/p/8/p8www/przedszkole8.elblag.com.pl/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strona 1 z 35

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś88
mod_vvisit_counterWczoraj452
mod_vvisit_counterTen Tydzień88
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień2906
mod_vvisit_counterTen Miesiąc4989
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc8671
mod_vvisit_counterWszystkich532198

Naszą witrynę przegląda teraz: 7 gości, 1 bots 
Twoje IP: 54.167.0.4
 , 
Today: Wrz 25, 2016

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości